Pula: Napreduju radovi na sanaciji odlagališta Kaštijun

Završetak radova očekuje se u rujnu ove godine

U sklopu EU projekta „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“ u tijeku su radovi na završnom pokrovnom sloju na tijelu odlagališta, izvijestili su iz Grada Pule.

Nakon preslagivanja postojećeg otpada radi dobivanja projektiranih nagiba i kosina, izveden je izravnavajući sloj od zemljanog materijala debljine do 25 cm. U izradi je plinodrenažni sloj od kamenog materijala debljine 30 cm, koji se prekriva različitim geosintetičkim materijalima koji imaju različite funkcije: zaustavljanje prodora plina iz tijela odlagališta (koji se plin skuplja u izvedene plinske zdence te preko budućeg plinovoda vodi do plinske stanice na spaljivanje), sprečavanje prodora kišnice u samo tijelo odlagališta (čime se ubrzava razgradnja otpada), te konsolidacija završnog pokrovnog sloja na pokosima. Iznad geosinteičkih materijala izrađuje se završni prekrivni sloj od zemlje debljine 1 m, na kojemu se kasnije izvodi sadnja stabala i drugih biljaka,  na gotovo 55.000 m2 (tj. 5,5 ha).

Radovi su započeli 1. listopada 2021 godine te je njihov dovršetak planiran u rujnu 2022. godine. Nakon završetka projekta, odnosno nakon ishođenja uporabne dozvole te u sljedećih 30 godina, provodit će se program praćenja stanja okoliša (monitoring) kontrolom meteoroloških parametara na odlagalište, emisije tvari u zrak iz odlagališta, oborinskih voda i slijeganja razine tijela odlagališta.

Provođenjem projekta „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“, sanira se odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unapređenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno ekonomske koristiti te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene. Provedba projekta u skladu je s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji te pridonosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Projekt će izravno doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova te kroz sprečavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, smanjenju rizika od otpada i poboljšanju učinkovitog upravljanja resursima.

EU Projekt „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“ ima za svrhu sanaciju odlagališta na području Grada Pule, a provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i energetike, oznake poziva KK.06.3.1.13., financiranog iz Kohezijskog fonda, te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Referentni broj: KK.06.3.1.13.0001, između Grada Pule kao korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničkog tijela razine 2 (PT2).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 28.745.466,08 kuna od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 28.045.512,08 kuna, a bespovratna sredstva 23.838.685,26 kuna (85 % ukupno prihvatljivih troškova projekta) te sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2.804.551,20 kuna (10 % ukupno prihvatljivih troškova projekta).

Odlaganje otpada na odlagalištu se ne vrši od kraja 2018. godine, a njegovom sanacijom i zatvaranjem odlagalište će postati zelena površina. Prema projektnoj dokumentaciji tehnologija rada na saniranju i zatvaranju odlagališta Kaštijun obuhvaća formiranje tijela postojećeg odlagališta preslagivanjem dijela odloženog otpada, izgradnju obodnog kanala za skupljanje oborinskih voda, izvedbu završnog pokrovnog sustava na formiranom tijelu odlagališta te izvedbu sustava otplinjavanja odlagališta s izgradnjom plinsko-crpne stanice, krajobrazno uređenje zone odlagališta otpada, retencijski bazen za skupljanje oborinskih voda, izgradnju upojnih građevina te izgradnju servisne makadamske prometnice odlagališta otpada.

Grad Pula / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Pražani iz godine u godinu razvrstavaju sve veće količine biootpada

U sklopu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od početka 2022. godine podijeljen je značajno veći broj smeđih spremnika za biootpad pa ih trenutačno koristi oko 200.000 praških kućanstava. Bez naknade ga mogu naručiti svi građani koji već imaju spremnike za miješani komunalni otpad, odvoz biootpada se ne naplaćuje, a u pravilu se obavlja jednom u dva tjedna.

U sklopu radova na sanaciji zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun intenzivno se izvode zemljani radovi

U Gradu Puli upozoravaju kako bura koja je puhala proteklih dana i suhi vremenski uvjeti neminovno uzrokuju dizanje prašine što za posljedicu može imati i povećanu količinu lebdećih čestica u zraku. U slučajevima da se na mjerenjima navedenog parametra očituju odstupanja, nema razloga za zabrinutost, a tehnologija izvođenja radova će se svakako maksimalno prilagoditi kako bi se navedene situacije izbjegle.

Pula: Radovi na sanaciji odlagališta Kaštijun u punom zamahu

Sanacija odlagališta Kaštijun u punom je zamahu, a ovih se dana dovršava prebacivanje otpada te se počelo s izradom izravnavajućeg sloja i izvođenjem plinskih zdenaca. Plin koji se generira od odloženog otpada, 'zarobit' će se prekrivanjem brtvenim slojem, skupljat će se u plinskim zdencima i plinovodom voditi na plinsko-crpnu stanicu s bakljom, izvijestili su iz Grada Pule.

ŽCGO Kaštijun radi po ekološkim standardima

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić je 7. srpnja u društvu istarskog župana Fabrizia Radina i pulskog gradonačelnika Borisa Miletića obišao centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER