Rijeka: Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina u zaštićenom području

Otvoreno je savjetovanje s građanima vezano uz korištenje sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova građevina u zaštićenom području

Riječ je savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje s građanima vezano uz korištenje sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova građevina na zaštićenom području. Savjetovanje ostaje otvoreno do 21. travnja 2022. godine.

Riječ je savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno vlasnika odnosno suvlasnika građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro ili građevina koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Dosad obnovljeno 59 pročelja i krovova zgrada, trenutno se obnavlja Casa Nave

Od 2006. godine, kada je objavljen prvi poziv vlasnicima građevina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini grada Rijeke i građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, u Rijeci je obnovljeno 59 pročelja i krovova zgrada, u iznosu od 23.112.847,02 kuna, a trenutno je u obnovi i 60. pročelje zgrade na adresi Laginjina 19 (Casa Nave).

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, a kako bi se nastavilo s njegovom realizacijom, vezano uz trenutne okolnosti povećanja cijena na tržištu, predlažu se spomenute izmjene i dopuna Pravilnika.

Što donose predložene izmjene Pravilnika?

Predlaže se utvrđivanje mogućnosti podnositelja prijave da ostvari sufinanciranje po Programu za obnovu jedne građevine jedanput u osam godina, s namjerom da se što većem broju prijavitelja omogući da ostvare pravo na sufinanciranje po Listi prioriteta.

Izmjenama i dopunama propisuje se maksimalan iznos sufinanciranja od strane Grada Rijeke, koji ovisi o zoni i stupnju konzervatorske zaštite građevine. Tako se za građevine unutar A-zone i građevine koje su pojedinačno zaštićene predviđa sufinanciranje 50% troškova, a maksimalno u iznosu od 500.000,00 kn, a za građevine unutar B-zone i C-zone se predviđa sufinanciranje 40% troškova, a maksimalno u iznosu od 400.000,00 kn. Navedena odredba, kojom se propisuje maksimalan iznos sufinanciranja, uvodi se s ciljem da se što većem broju korisnika omogući raspodjela proračunskih sredstava namijenjenih za tu svrhu.

Dodatno, s obzirom na okolnost poremećaja na tržištu koje je izazvalo povećanje cijena građevinskog materijala i proizvoda, predlaže se, u cilju zaštite Proračuna Grada Rijeke od utjecaja poremećaja cijena građevinskih materijala i proizvoda na tržištu, da u iznos sufinanciranja ne ulaze moguća povećanja cijena građevinskog materijala i proizvoda koja mogu proizaći iz ugovora o izvođenju radova.

Iznos sufinanciranja troškova jediničnih cijena određen ugovorom o sufinanciranju i troškovnikom radova ostao bi fiksan i nepromijenjen za cijelo vrijeme trajanja ugovora o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja i krova do njegovog okončanja.

Predlaže se raspisivanje javnog poziva, umjesto svake dvije, svake tri godine, u pravilu u mjesecu ožujku. U navedenom roku od tri godine se očekuje da se programi sa Liste prioriteta i realiziraju. Odredba omogućuje da se prijaviteljima da dulji rok za realizaciju programa u uvjetima otežanih okolnosti na tržištu, a vezano je za rok važenja Liste prioriteta.

Kako se možete uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na samom savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Pozivaju se građani Rijeke da prouče navedene prijedloge odluka i jave Gradu Rijeci svoje  sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Pravilnik bio u konačnici što kvalitetnije formiran.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Izložba o obnovljenim riječkim pročeljima na riječkom Korzu

Do 31. siječnja 2020. godine na postamentima na riječkom Korzu može se razgledati  izložba o riječkim pročeljima čija je obnova sufinancirana u sklopu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Rijeke.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER