Zagreb i Zagrebačka županija zajedno u pripremu projekta CGO

Skupština Grada Zagreba odlučila podržati sporazum

Do odluke je došlo nakon žustre rasprave u kojoj su se zastupnici oporbe zalagali da se ne žuri s ovim sporazumom prvenstveno zbog toga što Zagreb još nema usvojen Plan gospodarenja otpadom, no većina se složila da se na ovaj način pravi pretkorak radi hvatanja vremena s rokovima koje je EU zadala za rješavanje zbrinjavanja otpada

U nastavku sjednice Gradske skupštine Zagreba danas je većinom glasova odlučeno da se sa Zagrebačkom županijom sklopi sporazum o suradnji na pripremi projekta Centra za gospodarenje otpadom.

Do odluke je došlo nakon žustre rasprave u kojoj su se zastupnici oporbe zalagali da se ne žuri s ovim sporazumom prvenstveno zbog toga što Zagreb još nema usvojen Plan gospodarenja otpadom. Tomislav Tomašević je primijetio kako se već 15 godina vode jalove borbe oko toga što će biti sa zagrebačkim otpadom i gdje će se i na koji način zbrinuti, a Anka Mrak Taritaš se založila za pristup u kojem će se najprije usvojiti Plan gospodarenja otpadom, a potom ići na sklapanje ovakvog ili sličnog ugovora sa Zagrebačkom županijom, jer je sporazum po njezinom uvjerenju prejudiciranje, tim prije što je Prostorni plan Grada Zagreba na kojem se definira i lokacija Centra predviđen za narednu sjednicu.

Tematska sjednica o otpadu 20. studenog

Predsjednik Skupštine Andrija Mikulić je s druge strane obrazložio da će se 20. studenog održati tematska sjednica Skupštine grada o otpadu, a da je lokacija u biti već dogovorena na području Resnika. "Ne bi trebalo biti zapreka za ovaj predkorak sa zaključivanjem sporazuma, jer će sve naredne korake oko definiranja načina zbrinjavanja otpada ionako odobravati Skupština grada Zagreba", rekao je Mikulić.

Studija koja će se izraditi temeljem ovog sporazuma neće se moći napraviti bez postojanja Plana gospodarenja otpadom, a treba znati da CGO nije spalionica otpada nego je tu cijeli niz postrojenja i sustava za zbrinjavanje otpada, dok će se za ostatni otpad, koji ostaje nakon svake obrade, vjerojatno tražiti rješenje na državnoj razini, objasnili su predlagači uz napomenu da bi 79 posto otpada u ovom budućem CGO dolazilo s područja samog Zagreba, a 21 posto s područja Zagrebačke županije.

Sporazumom se definiraju međusobna prava i obveze radi zajedničke pripreme izrade projektne dokumentacije za sufinanciranje iz EU fondova.

Studija izvedivosti na suglasnost Skupštini grada

Priprema projekta CGO Zagreb uključuje izradu studije izvedivosti (u kojoj se definira i tehnologija), studiju utjecaja na okoliš, idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom, projektnu prijavu za EU financiranje, idejni i glavni projekt pretovarnih stanica na području Zagreba i Zagrebačke županije te svu potrebnu natječajnu dokumentaciju.

Nakon sklapanja sporazuma Centar za gospodarenje otpadom Zagreb treba pokrenuti aktivnosti za izradu projekta koji će se dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike nakon objave poziva za EU sufinanciranje.

Predviđa se da će izrada projektne dokumentacije stajati oko 25 milijuna kuna, a računa se da bi 85 posto tih sredstava došlo iz fondova EU. U sklopu tog opsežnog pripremnog zahvata je izrada studije izvedivosti, idejnog projekta, projektne prijave za EU sufinanciranje te idejni i glavni projekt pretovarnih stanica na području Zagreba i Zagrebačke županije.

Sporazumom je već unaprijed definirano kako će cijena obrade miješanog komunalnog otpada biti jednaka za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, a osnovne studije koje će se izraditi temeljem ovog sporazuma ići će na usvajanje na Gradsku skupštinu Zagreba, odnosno Skupštinu Zagrebačke županije.

Iako je odluka usvojena relativno tijesnom većinom, 24 zastupnika su bila ZA, 20 PROTIV, a jedan je bio suzdržan, ovom je odlukom Zagreb krenuo u rješavanje problema koji se nije rješavao godinama.

Edvard Šprljan

VEZANE VIJESTI

Zagreb se priprema za gradnju Centra za gospodarenje otpadom

Nakon sklapanja sporazuma Zagrebački centar za gospodarenje otpadom treba pokrenuti aktivnosti za izradu projekta koji će se dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike nakon objave poziva za EU sufinanciranje.

Predviđa se da će izrada projektne dokumentacije stajati oko 25 milijuna kuna, a računa se da bi 85 posto tih sredstava došlo iz fondova EU

Stjepan Kovač: Čakovec u svemu prati europske trendove

Ako gledate nezavisna istraživanja koja se provode po Hrvatskoj uspoređujući jedinice lokalne samouprave, Čakovec je uvijek pri vrhu. Bila to zaštita okoliša, nadstandard u obrazovanju, odnos prema udrugama civilnog društva ili pak poduzetnička klima, Grad Čakovec ulazi među najuspješnije jedinice lokalne samouprave u zemlji. Uspoređujemo se, ponajprije s onima koji su na nekim područjima bolji od nas, koristeći njihova iskustva i međusobno surađujući kako bi bili što bolji.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER