Program za pravosuđe 2014.-2020.

Programi EU

Cilj Programa za pravosuđe jest doprinijeti daljnjem razvoju europskog područja pravde koje se temelji na uzajamnom priznavanju i uzajamnom povjerenju, posebice promicanjem pravosudne sura­dnje u građanskim i kaznenim stvarima.

Upravljanje programom

 
Nadležno tijelo EK
 
 
 
Nacionalna kontakt točka

Europska komisija, Opća uprava za pravosuđe (European Commission, DG Justice)
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/contact/webforms/index_en.htm(kontakt putem online obrasca)
 
Ministarstvo pravosuđa – Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu  suradnju
http://www.mprh.hr/uprava-za-europske-poslove-medunarodnu-suradnju-

Za više informacija (korisne poveznice)

Uredba br 1382/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0073:0083:en:PDF
 

 

Nakon što je Europska komisija 3.3.2010. donijela Strategiju 2020., kao osnovni dokument održivog i uključivog razvoja Europske unije u idućem razdoblju, Uredbom br 1382/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine osnovan je Program pravosuđe  za razdoblje 2014-2020.

 
Navedeni je program nastavak na prethodne programe:

 

 • Građansko pravosuđe (osnovan odlukom 1149/2007/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 25. rujna 2007. o osnivanju specijalnog programa za razdoblje 2007-2013)
 • Kazneno pravosuđe (osnovan 12. veljače 2007. za razdoblje 2007-2013)
 • Prevencija zloporabe droga i informiranje (osnovan odlukom br 1150/2007/EC Europskog parlamenta i Vijeća 25. rujna 2007., za razdoblje 2007-2013)

 
 Teme navedene u Uredbi 1382/2013. se odnose na:

 

 • mjere za razvoj pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima te za promicanje i potporu djelovanja država članica u području sprečavanja kriminala
 • pravosudno osposobljavanje
 • plaće sudskog i pravo­sudnog osoblja koje sudjeluje i koje isplaćuju tijela država članica smatrala prihvatljivim troškovima ili sufinancira­njem u naravi,
 • pristup sudovima, alternativnim načinima rješavanja sporova te nositeljima javnih dužnosti koji su prema zakonu obvezni strankama osigurati neovisan i nepristran pravni savjet.
 • Strategiju EU-a o drogama (2013.–2020.) čiji je cilj zauzeti uravnoteženi pristup koji se temelji na istovremenom smanjenju potražnje za drogama i njihove ponude, smanjenju ovisnosti o drogama te zdravstvenih i socijalnih rizika i štete povezanih s drogama te instrumentom za potporu policijskoj suradnji, sprečavanju i suzbijanju kriminala te upravljanju krizama, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, ili programom Zdravlje za rast
 • zaštitu prava djeteta, uključujući pravo na zakonit postupak, pravo na razumijevanje postupka, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života te pravo na integritet i dostojanstvo.
 • ravnopravnost između žena i muškaraca te nediskriminaciju.
 • važnost fokusiranja financi­ranja na aktivnosti s jasnom europskom dodanom vrijed­nosti, to jest gdje intervencija Unije može donijeti dodanu vrijednost u usporedbi s djelovanjem samih država članica.
 • tijela i subjekti koji imaju pristup Programu trebali bi uključivati nacionalna, regionalna i lokalna tijela vlasti.
 • trebalo bi tražiti dosljednost, komple­mentarnost i sinergije između Programa Justice te Programa o pravima, jednakosti i građanstvu uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), Instrumenta za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprečavanju i suzbijanju kriminala te upravljanju krizama, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, programa Zdravlje za rast, programa Erasmus+ uspostav­ljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parla­menta i Vijeća (3), Okvirnog programa Obzor 2020. uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

 

 

Opći cilj Programa

 
Cilj Programa za pravosuđe jest doprinijeti daljnjem razvoju europskog područja pravde koje se temelji na uzajamnom priznavanju i uzajamnom povjerenju, posebice promicanjem pravosudne sura­dnje u građanskim i kaznenim stvarima.

 

 

 
Posebni ciljevi programa:

 

 • olakšavanje i podupiranje pravosudne suradnje u građan­skim i kaznenim stvarima
 • podupiranje i promicanje pravosudnog osposobljavanja, uključujući jezično osposobljavanje u području pravne terminologije, radi promicanja zajedničke pravne i pravo­sudne kulture;
 • olakšavanje djelotvornog pristupa pravosuđu za sve, uklju­čujući promicanje i podupiranje prava žrtava kriminala, uz poštovanje prava na obranu;
 • podupiranje inicijativa u području politike u vezi s drogama u pogledu aspekata pravosudne suradnje i sprečavanja kriminala koji su blisko povezani s općim ciljem Programa
   

Vrste aktivnosti:

 

 • analitičke aktivnosti (prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija i pokazatelja ili mjerila vrijednosti; studija, istraživanja, analiza i anketa; evaluacija; izrade i objave vodiča, izvješća i obrazovnog materijala) održavanje radionica, seminara, stručnih skupova i konferencija
 • aktivnosti osposobljavanja, poput razmjene osoblja, radio­nica, seminara, tečajeva obuke instruktora, uključujući jezično osposobljavanje u području pravne terminologije, i razvoj internetskih alata za osposobljavanje ili drugih modula osposobljavanja za članove sudskog i pravosudnog osoblja;
 • uzajamno učenje, suradnju, aktivnosti podizanja svijesti i širenja kao što su prepoznavanje i razmjena dobre prakse, inovativnih pristupa i iskustava; organiziranje stručnih pregleda te uzajamnog učenja; organiziranje konferencija, seminara, informativnih kampanja, uključujući institucionalno priopćivanje političkih prioriteta Unije u mjeri u kojoj se oni odnose na ciljeve Programa; prikupljanje i objavu materijala radi širenja informacija o Programu i njegovih rezultata; razvoj, funkcioniranje i održavanje sustava i alata korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije, uključujući daljnji razvoj europskog portala e - pravosuđa kao alata za poboljšanje pristupa građana pravosuđu;
 • potpora glavnim čimbenicima čije aktivnosti doprinose provedbi ciljeva Programa, kao što je potpora državama članicama u provedbi prava i politika Unije, potporu ključnim europskim čimbenicima i mrežama na europskoj razini, uključujući u području pravosudnog osposobljavanja i potporu aktivnostima umrežavanja na europskoj razini među specijaliziranim tijelima i subjektima, kao i među nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima te nevladinim organizacijama.

 

 

Sudjelovanje: 
 

Pristup Programu otvoren je svim tijelima i subjektima sa zakonitim poslovnim nastanom u:

 

 • državama članicama;
 • zemljama Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, u skladu s tim sporazumom;
 • zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatima i zemljama koje pristupaju Uniji, u skladu s općim načelima i općim uvjetima utvrđenima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije koji su uspostavljeni u odgovarajućim okvirnim sporazumima te odlukama Vijeća za pridruživanje, ili sličnim sporazumima.
 • (Profitna tijela i subjekti imaju pristup Programu samo zajedno s neprofitnim ili javnim organizacijama)

 

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2014.–2020. iznosi 377 604 000 EUR.

 
Kako bi provela Program, Komisija donosi godišnje programe rada u obliku provedbenih akata. Pozivi na dostavu prijedloga projekata objavljuju se na godišnjoj osnovi na sljedećoj internetskoj stranici Europske komisije
 
 

Praćenje i evaluacija:

Europska komisija na godišnjoj osnovi prati Program kako bi pratila provedbu djelovanja koja se izvršavaju u njegovu okviru te ostvarivanje posebnih ciljeva navedenih u članku 4. EK Europskom parlamentu i Vijeću podnosi:

 

 • godišnje izvješće o praćenju, koje se temelji na pokazateljima navedenima u članku 15. stavku 2., i uporabi dostupnih sredstava;
 • privremeno evaluacijsko izvješće najkasnije 30. lipnja 2018.;
 • ex-post evaluacijsko izvješće najkasnije 31. prosinca 2021.
   

Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa uključuju, između ostalog, sljedeće:

 • broj i postotak osoba u ciljnoj skupini do kojih su dospjele aktivnosti podizanja svijesti financirane u okviru Programa;
 • broj i postotak članova sudskog i pravosudnog osoblja u ciljnoj skupini koji su sudjelovali u aktivnostima osposobljavanja, razmjeni osoblja, studijskim posjetima, radionicama i seminarima koji se financiraju u okviru Programa;
 • povećanje razine poznavanja prava i politika Unije unutar skupina koje sudjeluju u aktivnostima koje se financiraju u okviru Programa, u usporedbi s čitavom ciljnom skupinom;
 • broj slučajeva, aktivnosti i rezultata prekogranične suradnje, uključujući i suradnju putem alata i postupaka informacijske tehnologije uspostavljenih na razini Unije;
 • ocjenu koju sudionici daju u vezi s aktivnostima u kojima su sudjelovali i njihove (očekivane) održivosti;
 • geografsku pokrivenost aktivnosti koje financira Program.

 

Programom se financiraju djelovanja s europskom dodanom vrijednošću koja doprinose daljnjem razvoju europ­skog područja pravde. Europska dodana vrijednost djelovanja, uključujući vrijed­nost djelovanja manjeg opsega i nacionalnih djelovanja, ocje­njuje se s obzirom na kriterije poput njihova doprinosa dosljednoj i koherentnoj provedbi prava Unije, kao i osvješte­nosti šire javnosti o pravima koja iz nje proizlaze, njihova potencijala u smislu razvoja uzajamnog povjerenja među drža­vama članicama i poboljšavanja prekogranične suradnje, njihova transnacionalnog učinka, njihova doprinosa razrađivanju i širenju najbolje prakse ili njihova potencijala u smislu stvaranja praktičnih alata i rješenja za postupanje u odnosu na prekogra­nične izazove ili izazove širom Unije.

VEZANE VIJESTI

E.ON diljem Europe do 2020. postavlja deset tisuća punionica električnih vozila

Njemački energetski div E.ON je pokrenuo promotivnu kampanju “Freedom is Electric” kojom prati svoju poslovnu odluku o postavljanju deset tisuća ultra brzih punionica električnih vozila (150 – 350 kW) u Europi, kojima će se vlasnicima električnih vozila omogućiti domet od najmanje 400 prijeđenih km uz baterijsko punjenje kraće od pola sata.

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Erasmus+

Erasmus+ program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER