Uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara

Od ušća u Dunav do Bobotskog kanala

U Vukovaru je u tijeku projekt uređenja obaloutvrde rijeke Vuke koji je jedan od tri kapitalna projekta koje izvode Hrvatske vode u suradnji s Gradom Vukovarom.

Rijeka Vuka na dionici kroz grad Vukovar od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala u sadašnjem stanju ne zadovoljava uvjete vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke na području grada Vukovara. Također, stanje uređenosti rijeke Vuke ne odgovara hidrotehničkim, urbanističkim, ekološkim i krajobraznim kriterijima.

Vodostaji rijeke Vuke tijekom ljetnog razdoblja uobičajeno se nalaze u domeni malih voda, odnosno učestale su pojave malog ili gotovo nikakvog dotoka, što uzrokuje loše stanje voda na gradskom području.

Na većem dijelu predmetne dionice korito, obala i obalni pojas su neuređeni, a planirane aktivnosti predviđaju gradnju većeg broja objekata i gradskih sadržaja koji će u većoj mjeri otežati pa čak i onemogućiti pristup rijeci za potrebe provedbe radova održavanja. Niveleta korita i dna rijeke Vuke je nepravilna i u uvjetima niskih vodostaja Vuke i Dunava izgledom ne zadovoljava uvjete vodnogospodarskog uređenja vodotoka u urbanim područjima.

„Zahvaljujući izuzetno dobroj suradnji koju imamo s Hrvatskim vodama svjedočimo mijenjanju šireg središta grada na jedan izuzetno dobar način koji se nama Vukovarcima uklapa u viziju otvaranja ka vodama, Dunavu i Vuki“, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

„Posljedice ovog velikog projekta osjetit će se i uzvodno od Vuke, ali naravno da je središte grada najvažnija točka gdje će te manifestacije doživjeti svoj najznačajniji oblik jer će Vuka dobiti gumenu branu koja će joj podići vodostaj i čime će se izbjeći situacije niskoga vodostaja kada se Vuka pretvara u potočić, a središtem grada se šire neugodni mirisi“, objasnio je gradonačelnik Penava.

„Ovaj projekt jedna je od šest poddionica uređenja obalnog pojasa rijeke Vuke koji uključuje uređenje od nultog kilometra do 0+400 te gumenu pregradu kojom ćemo podići nivo rijeke Vuke za tri metra. Ova će pregrada imati dvostruku funkciju. Za vrijeme sušnih perioda imat ćemo tri metra viši vodostaj, a kada Dunav bude imao visok vodostaj brana će se ispuhati“, rekao je Željko Kovačević, direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu.

Ove godine će se od ukupno 6 predviđenih realizirati sljedeće faze:

  • Izgradnja gumene pregrade na rkm 0+180 rijeke Vuke i uređenje obale i korita rijeke Vuke od rkm 0+000 do rkm 0+400. Ugovor za izgradnju predmetnih faza Hrvatske vode sklopile su u veljači 2018. godine sa zajednicom izvođača Osijek-Koteks d.d. i Hidrogradnja d.o.o. Osijek na ukupnu vrijednost radova od 12.361357,10 kn s PDV-om. Po stvaranju povoljnih vodostaja za izvođenje radova, isti su se intenzivirali u srpnju 2018. i odvijaju se predviđenom dinamikom. Rok dovršetka ovih faza uređenja rijeke Vuke u Vukovaru je rujan 2019. godine.
  • Rekonstrukcija obalnog pojasa na lijevoj obali rijeke Vuke od rkm 1+393 do rkm 1+897. Za predmetnu fazu uređenja rijeke Vuke po raspisanom javnom natječaju u tijeku je odabir izvođača radova, a sklapanje ugovora za izvođenje radova predviđa se za kraj kolovoza. Vrijednost radova za uređenje predmetne dionice procjenjuje se na približno 6,3 milijuna kuna s PDV-om.

Planirana vrijednost radova svih dionica iznosi 41.974.130,00 kn.

 

VEZANE VIJESTI

Eko-akcija čišćenja korita rijeke Dunav

Već devetu godinu za redom posljednjeg vikenda u srpnju, Klub podvodnih aktivnosti Vukovar organizirao je eko-akciju čišćenja korita rijeke Dunav. Ove se godine akciji odazvalo šezdesetak entuzijasta iz ronilačkih klubova diljem Hrvatske i BiH pa su tako u akciji sudjelovali ronioci iz Koprivnice, Splita, Slavonskoga Broda, Sarajeva, Mostara i Ljubuškog.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER