Varoški lug: devastacija ili stručno i profesionalno gospodarenje?

Varoški lug je od 1982. godine zaštićen kao posebni zoološki rezervat i posebni rezervat šumske vegetacije (1988).

Hrvatske šume negiraju optužbe o još jednoj devastaciji šuma, ovaj put u zaštićenom području Posebnog zoološkog rezervata Varoški lug na području Općine Dubrava. Svjesni su kako „prizori šumskih radilišta nisu nimalo privlačni i izazivaju zabrinutost sveopće javnosti“ te tvrde kako su objavljene fotografije „dokaz zahtjevnosti i težine šumarskog posla“. Uistinu, teško je zamisliti da će se ovaj odjel Varoškog luga nakon „radova na obnovi šumskih sastojina“ zazelenjeti već na proljeće.

Nakon snimki devastacije šume u Posebnom zoološkom rezervatu Varoški lug u blizini Vrbovečke Dubrave, koje je Zeleni odred - forum braniteljske udruge VIDRA, objavio je na svojoj Facebook stranici krajem listopada ove godine, prenosimo njihove najnovije informacije o prekomjernoj sječi i pustošenju šuma u tom zaštićenom području.

Naime, Zeleni odred posjeduje fotografije koje im je uz skicu devastiranog šumskog područja u odjelu 6a gospodarske jedinice „Varoški lug“  dostavio anonimni aktivist, a prije dva dana njihovi su predstavnici i sami obišli Varoški lug te ostali zatečeni „kataklizmičkim prizorom i brutalnošću razaranja“.

„To su učinili oni koji i dalje tvrde da 'svoju zadaću gospodarenja šumama obavljaju uredno, stručno i u skladu s gospodarskim planovima, uvažavajući stroge ekološke, socijalne i ekonomske standarde'“, navodi se u objavi Zelenog odreda te dodaje kako su „dvadesetak tona teški strojevi za izvlačenje trupaca izrovali nježno šumsko tlo ponegdje i preko metra dubine, a ako je i izniknuo pokoji pomladak nakon ovoga nije imao baš nikakve šanse. Tijekom samo dva mjeseca ti su divljaci 'uredno i stručno' do neprepoznatljivosti, manijakalnim blickrigom unakazili površinu veličine 40 nogometnih igrališta!“.

Zeleni odred dalje navodi kako se „posljednjih desetak godina u čitavoj Opustošenoj Našoj provodi ta ista politika 'uvažavanja strogih ekoloških standarda' u 'gospodarenju' šumama gdje je doslovno sravnjeno sa zemljom preko 100.000 hektara (milijarda kvadratnih metara) naših šuma.“

„Voditelj Uprave šuma Podružnice Bjelovar i upravitelj Šumarije Vrbovec štošta će morati izmisliti da bi opravdali ovaj zločin (ne samo) nad prirodom, a mi ćemo, uz sve prethodne, i ovaj prikaz masakra pridodati onome već poslanom Komisiji EU. Komisija zna što će s time, između ostalog i zato što je i Varoški lug u režimu stroge zaštite europske ekološke mreže Natura 2000“, zaključuje se u objavi Zelenog odreda i dopisu koji je Zeleni odred - Forum braniteljske udruge Vidra - veterani i društvena akcija  dostavio Ministarstvu poljoprivrede, Uredu pučke pravobraniteljice i Državnom inspektoratu Republike Hrvatske te zatražio njihovo očitovanje i hitno sankcioniranje počinitelja. Kako doznajemo, o svemu je obavješten i Thomas Waitz, austrijski zastupnik u Europskom parlamentu te supredsjednik Europske stranke zelenih i „glavni“ za provođenje obvezujućih direktiva europske ekološke mreže Natura 2000 na ovim prostorima.

Povodom objave Zelenog odreda zatražili smo i očitovanje Hrvatskih šuma, koje u cijelosti prenosimo u nastavku:

„Radovi na obnovi šumskih sastojina koji se trenutno odvijaju u odjelu 6a gospodarske jedinice „Varoški lug“ pregledani su od strane Državnog inspektorata, Sektora za nadzor u šumarstvu i lovstvu, dana8. prosinca 2020. godine. Uvidom u obrasce Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Varoški lug“, odjel 6a, nisu utvrđene nepravilnosti. Obavljen je uvid u očevidnik čekića i faksimila, kao i očevidnik doznačnih knjižica, te je utvrđeno da se isti vode na propisani način. Odjel 6a se nalazi u sklopu zoološkog rezervata, koji je opisan u uređajnom razredu kao Šuma sa posebnom namjenom. Uvidom u posebne uvjete zaštite prirode na istim površinama dozvoljeno je je gospodarenje šumama, na način kako je propisano u Programu gospodarenja g.j. ,,Varoški lug". Obilazak terena obavljen je u nazočnosti upravitelja šumarije Vrbovec, a utvrđeno jeda su sva stabla uklonjena prema propisu, osim stabala ostavljenih radi biološke raznolikosti. Na 84 % površine već postoji pomladak glavne vrste (sjemena koje je palo s matičnih stabala), dok će se oko 4 ha površine po propisu popuniti sadnjom sadnica hrasta lužnjaka na proljeće. Nadalje, terenskim obilaskom pregledan je i posebni rezervat šumske vegetacije ,,Varoški lug", te je utvrđeno da u istom nije bilo nikakvih šumarskih radova. Isto tako, dana 19.11.2020. godine izvršen je inspekcijski pregled od strane Državnog inspektorata, Sektora za nadzor zaštite prirode, Službe nadzora kopnenih ekosustava, vezano za izgradnju šumske ceste ,,Varoški lug 4/6“, na području posebnog zoološkog rezervata “Varoški lug”. Radovi su izvedeni tijekom mjeseca rujna i listopada. Uvidom u izdane uvjete zaštite prirode utvrđeno je da širina kolničke konstrukcije ne prelazi 4,50 m, te da prometnica nije asfaltirana. Početak i završetak radova je najavljen Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije. Prilikom izvođenja radova izvođač nije naišao na ugrožene i zaštićene svojte te nisu utvrđene nepravilnosti vezane za nadzor zaštite prirode.

Šumama u vlasništvu Republike Hrvatske gospodari se stručno i profesionalno, i to već 250 godina. Inženjerski studij šumarstva jedan je od prvih visokoškolskih studija u Hrvatskoj. Šumama se gospodari na temelju Zakona o šumama, te šumsko-gospodarskih planova, koji se donose na razdoblje od 10 godina, tijekom kojih državna inspekcija redovno nadzire izvršenje propisanih radova. Za svaku je gospodarsku jedinicu u Republici Hrvatskoj evidentirana kompletna drvna zaliha po vrstama drveća, te propis za gospodarenje u istoj u sljedećih 10 godina. Šumskogospodarski planovi usklađeni su sa svim međunarodnim ugovorima potpisanim od strane Republike Hrvatske, kao i s Direktivama koje su temelj ekološke mreže Natura 2000.

U potpunosti shvaćamo da prizori šumskih radilišta nisu nimalo privlačni i izazivaju zabrinutost sveopće javnosti. U ovom zimskom periodu kada su stabla bez lisne mase, a šumsko tlo izbrazdano i blatno, možemo reći izmoreno od velike količine padalina proteklih dana, to još više dolazi do izražaja. No, isto tako ove fotografije su ujedno dokaz zahtjevnosti i težine šumarskog posla. Ovdje nikako nije riječ o devastaciji, već samo o trenutnoj situaciji koja niti šumarskim stručnjacima nije laka u ovom vremenskom periodu i teško je zamisliti da će se već na proljeće ovaj odjel zazelenjeti, što prirodnim pomlatkom, što posađenim sadnicama hrasta. Mi oko svojeg radilišta na žalost ne možemo dignuti ograde, kao što je to slučaj s radilištima primjerice stambenih ili poslovnih objekata, da javnost bude pošteđena armature, cementa, strojeva, ali i mogućih ozljeda. Ali naša su dužnost i obveza provoditi zakonom propisane radove i ovu šumu vratiti budućim naraštajima, što ćemo sigurno i učiniti.

Općenito, za gospodarsku jedinicu „Varoški lug“ na važnosti je Program gospodarenja za desetgodišnje razdoblje, 1. 1. 2012. – 31. 12. 2021., koji sadrži sve suglasnosti i programe gospodarenja od svih nadležnih državnih tijela i za sve kategorije šuma na području gospodarske jedinice, a tu su i sjemenske sastojine, kao i četiri odsjeka posebnog rezervata šumske vegetacije. Za navedeni program gospodarenja Suglasnost je izdalo Ministarstvo poljoprivrede na prijedlog stručnog povjerenstva kojeg je to Ministarstvo i osnovalo sa svrhom da pregleda predloženi Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Varoški lug“ i utvrdi je li izrađen u skladu sa Zakonom o šumama, Pravilnikom o uređivanju šuma i odredbama Šumskogospodarske osnove područja. Stručno povjerenstvo također provjerava da li su u Program gospodarenja ugrađeni Uvjeti zaštite prirode dobiveni od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode Klasa: UP/I 621-07/11-33/660; Ur. broj 532-08-02-01/1-11-3 od 21. 12. 2011. godine, Prethodna suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 612-07/12-01/0323; Ur. broj 517-07-2-1-1-12-4 od 10. 9. 2012. i Mjere zaštite prirode dobivene od Državnog zavoda za zaštitu prirodeu lipnju 2011. godine.

Hrvatske šume d.o.o., Odnosi s javnošću“

  • S.F. / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Samobor: Na Stražniku otvorena staza „Upoznajmo šumu”

U Park šumi Stražnik otvorena je edukativno rekreativna staza „Upoznajmo šumu“ uređena sredstvima dobivenim iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 830.000,00 kn od čega je 80 % financirano sredstvima Europske unije.

Thomas Waitz objavio izvješće o devastaciji hrvatskih šuma

Izvješće o devastaciji hrvatskih šumskih područja ukazuje na korupciju i loše upravljanje šumama, kao i na kršenje EU direktiva - Direktive o očuvanju divljih ptica i Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, kao temelja ekološke mreže Natura 2000, ističe austrijski europarlamentarac Thomas Waitz.

VIDRA: Hrvatske šume manipuliraju građanima i obmanjuju institucije EU

U povodu Svjetskog dana šuma, Udruga VIDRA – Veterani i društvena akcija i njezin forum Zeleni odred ukazali su na manipulaciju i zlouporabu stanovništva u svrhu nelegalnog obavljanja šumarskih radova, krivotvorenje dokumenata o poslovanju, obmanjivanja institucija Europske unije, ali i stjecanja nepripadne materijalne koristi.

Zeleni odred objavio snimke 200 opustošenih hektara šuma

Ovo je samo djelić dokumentacije koji se priprema za slanje institucijama Europske unije, „s naglaskom na odobrenje Ministarstva zaštite okoliša koje je amenovalo ovakav, ali i tisuće drugih ekocida u RH, na područjima strogo zaštićenim EU direktivama“, upozoravaju aktivisti Zelenog odreda.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER